متخصص شبکه های اجتماعی

متخصص شبکه های اجتماعی مسئولیت طراحی استراتژی شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌ریزی تولید محتوا و مدیریت رسانه‌های اجتماعی را به‌عهده دارد. بسته به تجربه و مهارت‌های متخصص شبکه‌های اجتماعی می‌تواند در سمت مدیر، کارشناس، سرپرست یا سوپروایز در سازمان نقش ایفا کند.

متخصص شبکه های اجتماعی در گروه مشاوره بازاریابی کارساز قرار می‌گیرد.